Clicknext เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022

Clicknext ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022
พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ ที่เราได้ให้การสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีคุณเดียร์ ผู้จัดการฝ่าย Interactive Media เป็นตัวแทน Clicknext เข้ารับมอบ
ภายในงานมีน้อง ๆ นักเรียนกว่า 8,000 คน เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) ของ สจล. พร้อมได้ workshop ลงมือปฏิบัติ ค้นหาสิ่งที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบด้วย
Clicknext ให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด โดยในแต่ละปี เราได้เปิดบ้านให้น้อง ๆ กว่า 100 คน จากหลากหลายสถาบันการศึกษาเข้ามาฝึกงาน เพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้การทำงานจริงจากพี่ ๆ ในสนามเด็กเล่นของเรา เพื่อให้น้องได้ลองผิดลองถูกกับการทำงานจริง และค้นหาตำแหน่งอาชีพที่ใช่ พร้อมปั้นให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพในตลาดแรงงานต่อไป


Related Articles

See All Post
Loading