Technology

ยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโรงพยาบาล ด้วย AI และ Automation

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว! และเป็นที่น่าตกใจเมื่อหลายโรงพยาบาลในไทยถูกโจรกรรมข้อมูลในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบต่อความปลอดภัยของระบบและข้อมูลเท่านั้น แต่ยังส่งผลทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย การให้บริการคนไข้ล่าช้า ค้นหาประวัติเก่าไม่ได้ ผู้ป่วยนับพันล้นโรงพยาบาล และยังกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกด้วย   ทำไมโรงพยาบาล จึงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี? แฮกเกอร์สามารถขายข้อมูลทางการแพทย์ และการเรียกเงินค่าไถ่จากผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วบน Dark web ด้วยความสามารถของ Ransomware ในการล็อคข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย และระบบการให้บริการผู้ป่วย ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้…

ขอเชิญร่วมงาน Innovation & Security For Future Healthcare สัมมนาพิเศษสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

ปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล นำมาซึ่งความท้าทายในการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว, ความต้องการรับบริการด้านสาธารณสุขจากระยะไกล โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล, การเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว หรือการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้งานมากขึ้น   ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ ปัญหาเรื่องความปลอดภัย, ปัญหาข้อมูลรั่วไหล, ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ตลอดจนปัญหาความเสถียรของระบบ ดังนั้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข…

Loading