ClickNext จัดโครงการ ClickNext Camp พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้จัดโครงการ ClickNext Camp ให้นิสิตชั้นปีที่ 3-4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ แบ่งเป็นการจัดอบรมในสายงานต่างๆ อาทิเช่น System Administrator, Programmer, UX/UI Designer และ Business Analyst เป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการ ClickNext Camp ขึ้นในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากภายในห้องเรียน เป็นความรู้ที่อ้างอิงมาจากการทำงานจริง ประสบการณ์จริง และเพื่อเป็นการแนะแนวให้นิสิตได้ค้นหาเป้าหมาย และวางแผนด้านอาชีพการงานของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 160,000 บาท ให้กับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำไปสร้างประโยชน์และพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตRelated Articles

See All Post
Loading