ClickNext จับมือคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น!

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และ ผู้ก่อตั้ง MakeWebEasy.com ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ ทาง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มีความต้องการนำความรู้จากการทำงานในสนามจริง ในส่วนของสายงานด้านซอฟต์แวร์ไปสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานระหว่าง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาRelated Articles

See All Post
Loading